Assemblea General Anual d'AVV Can Baró


Assemblea General Anual.

L'Associació de Veïnes i Veïns de Can Baró farà la seva Assemblea Ordinària de Socis exercici 2014 el proper Dissabte 21 de març al Casal Pirineu a les 11:00 amb el següents punts:

Ordre del Dia:

  1. 1.        Lectura i aprovació si escau de l'assemblea anterior.
  2. 2.       Presentació de comptes de l'exercici 2014.
  3. 3.       Memòria exercici 2014.
  4. 4.       Presentació de candidatures a la nova Junta Directiva.
  5. 5.       Projectes 2015.
  6. 6.       Pressupostos any 2015.
  7. 7.       Precs i preguntes

Ja s'ha recordat a tots els socis/sòcies que vulguin afegir cap punt a l'ordre del dia ho han de comunicar a l'entitat amb cinc dies d'antelació a la celebració de l'assemblea.


Els hi recordem també que és necessitat constant de l'associació el disposar de voluntaris que desitgin participar en qualsevol dels projectes i activitats que es realitzen o bé formar part de la Junta Directiva


Comentaris